مناجات امام رضا(ع) با امام زمان(عج)

 

یونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) روایت کرده که آن حضرت به دعا برای صاحب الزمان(ع) امر می فرمود و یکی از دعاهای ایشان برای حضرت چنین بود:

پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست و از دوستت، خلیفه ات، حجتت بر خلقت، و آن زبانی که معرف توست و گویای حکمت تو، و آن چشم بینای تو در میان مخلوقاتت و گواه بر بندگانت... بزرگ مرد مجاهد کوشا، بندۀ پناهندۀ به تو، دفاع کن.

خدایا! او را به امان محکمت در امان دار، که هر که در آن قرار گیرد هرگز شکست نخورد و او را در حمایت خودت که هر که در آن باشد ظلم نبیند، قرار ده. و او را به یاری برترت یاری ده و به قدرتت توانایش کن و فرشتگانت را پشت سر او قرار ده.

بارالها! دوست دار هر که او را دوست دارد و دشمن دار هر که با او بستیزد و زره محکمت را بر او بپوشان و فرشتگانت را گرداگرد او قرار ده.

خداوندا! شکافها را با او پر کن. گسستگی ها را به او پیوسته دار. ظلم را به او بمیران. عدالت را نمایان ساز و زمین را به عمر طولانی اش زینت بخش. او را با یاری تأیید کن و با بیم نصرت نما. و برای او گشایشی آسان قرار ده و از جانب خودت برای او برهانی قاطع بر دشمنت و دشمنش مقدر کن.

بارالها! او را قائم منتظر قرار ده و پیشوایی که به او مانع ظلم می شوی و او را با یاری قدرتمند و پیروزی نزدیک توانا کن. و او را وارث شرق و غرب جهان که برکتشان دادی قرار ده؛ سنت پیامبرت را بر او زنده کن تا هیچ حقی را به خاطر ترس از مخلوقی پنهان ندارد. یاورانش را نیرو ده و دشمنانش را خوار. و هر که با او بستیزد و مکر کند نابود کن.

بارالها! سرکشان کافر و سالارانشان و ریش سفیدانشان و یاورانشان را نابود ساز و سرکردگان گمراهی و بدعت گذاران و سنت شکنان و تقویت کنندگان باطل را در هم شکن. سرکشان را به او خوار فرما، و کافران و منافقان و بی دینان را به دست او نابود کن ...هر وقت و هر جا که باشند... در شرق و غرب زمین، در خشکی و دریا، در دشت و کوه، تا هیچ جنبنده ای از آنان را زنده نگذاری و نشانی از ایشان بر جای ننهی.

بارالها! در روز قیامت و روز وقوع آن بلای بزرگ برای او گواهی می دهیم، که گناهی انجام نداده و معصیتت را مرتکب نشده و فرمانبریت را ضایع ننموده و پرده ای را ندریده و بایسته ای را تبدیل ننموده و آیین تو را تغییر نداده است و او امام هدایتگر، هدایت شده، پاکیزه، با تقوا، وفا کننده و پسندیدۀ پاک می باشد.

/ 0 نظر / 55 بازدید